برگزاری کارگاه چاپگر زیستی

نحوه ثبت نام و ظرفیت کارگاه چاپگر زیستی سه بعدی

 

Etelaat ChapgarZisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات: ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان گروه مهندسی زیست پزشکی و بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس هنگام تایید شدن ثبت نام الزامی است.

 

 

 

Chapgar Zisti

 

Sabte nam dore