فرم های درخواست فضای درسی

درخواست ثبت نام و اولین فضای درسی
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می توانند نسبت به اولین درخواست اختصاص فضای درسی در سامانه الکترونیکی دروس اقدام نمایند.
درخواست دوم به بعد و یا فعالسازی دروس موجود
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می توانند نسبت به ارسال درخواست های دوم به بعد از این طریق اقدام نمایند.

فرم های درخواست فضای درسی

جهت ثبت درخواست خود به منظور اختصاص فضای درسی و یا ارسال لیست اسامی دانشجویان دروس خود از طریق لینکهای مشخص شده اقدام فرمائید.

توجه فرمائید یکی از لینکها مربوط به فرم اولین درخواست و فرم دیگر مربوط به درخواستهای دوم به بعد و همچنین ارسال لیست اسامی دانشجویان می باشد.

e-max.it: your social media marketing partner