فرم های درخواست فضای درسی

جهت ثبت درخواست خود به منظور اختصاص فضای درسی و یا ارسال لیست اسامی دانشجویان دروس خود از طریق لینکهای مشخص شده اقدام فرمائید.

توجه فرمائید یکی از لینکها مربوط به فرم اولین درخواست و فرم دیگر مربوط به درخواستهای دوم به بعد و همچنین ارسال لیست اسامی دانشجویان می باشد.

e-max.it: your social media marketing partner