بالا

راهنماها

راهنمای کاربری LMS (ویژه اساتید)
راهنمای نصب فلش پلیر
راهنمای سریع استفاده از کلاس آنلاین (ویژه فراگیران)
راهنمای سریع استفاده از کلاس آنلاین (ویژه اساتید)
نحوه ورود به LMS
نحوه اضافه کردن فایل به محیط درسی
نحوه اضافه کردن کلاس آنلاین به محیط درسی
راهنمای شرکت در وبینارها