صفحه 1 از 2

پرسشنامه آسیب شناسی شرایط پذیرش دانشجو در قالب تفاهم نامه/ قرارداد همکاری

معاون محترم آموزشی دانشکده / مدیر محترم گروه آموزشی

با سلام و احترام، به استحضار می رساند این پرسشنامه به منظور آسیب شناسی شرایط پذیرش دانشجو در قالب تفاهم نامه/ قرارداد همکاری با سازمان ها و موسسات اجرایی و تحقیقاتی به منظور دریافت نظرات و پیشنهادهای معاونین محترم آموزشی دانشکده ها و مدیران محترم گروه های آموزشی در راستای اجرای بسته موفقیت تحت عنوان "شناسایی بازارهای هدف نهفته تخصصی به منظور افزایش کمیت و کیفیت پذیرش دانشجوی تقاضا محور در دوره های رسمی شهریه پرداز" تدوین شده است. مستدعی است با تکمیل پرسشنامه و ارسال آن حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 8 خردادماه 98 این مدیریت را در ارزیابی وضع موجود و رفع موانع و مشکلات یاری فرمایید.

با تجدید احترام

مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون

ورودی نامعتبر
این فیلد می بایست تکمیل گردد.
این فیلد می بایست تکمیل گردد.
نام کامل خود را به فارسی وارد نمائید.
نام خانوادگی کامل خود را به فارسی وارد نمائید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
3- آیا تا به حال از طریق عقد قرارداد با سازمان ها، موسسات اجرایی و تحقیقاتی در آن گروه / دانشکده پذیرش دانشجو وجود داشته است؟
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
4- در صورتی که تجربه پذیرش دانشجو از طریق انعقاد قرارداد از بین کارکنان شاغل در مؤسسات اجرایی و تحقیقاتی داشته اید، لطفأ نظر خود را در خصوص کیفیت علمی آنان قبل و بعد از خاتمه تحصیل بیان کنید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
8- نظر شما در خصوص پذیرش دانشجوی دارای سطح علمی و کیفیت مطلوب از بین افراد شاغل در سازمان ها و مؤسسات اجرایی و تحقیقاتی به صورت بورسیه و با اختصاص کد رشته اختصاصی چیست؟
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

مشوق های فعلی:

*جذب اعتبار مالی در قالب گرنت آموزشی، پژوهشی و خدماتی، 5/0 الی12 امتیاز فعالیت های کارآفرینی و اثرگذاری اجتماعی دستور العمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع سالانه

*اختصاص 19% شهریه تحصیلی به گروه آموزشی مربوط

*اختصاص 10% شهریه تحصیلی به دانشکده

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
درصورت که نظر دیگری دارید، میزان درصد مورد نظر خود را به تفکیک دانشکده و گروه آموزشی مرقوم فرمایید:
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

جدول فعلی نحوه توزیع در آمدهای دوره های شهریه پرداز (درصد) غیر از پردیس و یادگیری الکترونیکی

کل مبلغ دریافت شده پس از کسر 3%

دانشکده

گروه آموزشی

سهم واحد (1)

معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی

معاونت پشتیبانی

معاونت دانشجویی

معاونت فرهنگی

بالاسری دانشگاه

حق التدریس (2)

توسعه و ارتقای آموزش (3)

10

19

0

30

9

6

3

2

1

20

13- نظر شما در خصوص تعداد ظرفیت قابل تخصیص برای پذیرش دانشجو در دوره های رسمی از طریق عقد قرارداد با سازمان ها و موسسات اجرایی و تحقیقاتی چقدر می باشد (بر حسب ظرفیت روزانه و به صورت مازاد)؟
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ظرفیت پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید:
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر